Logistyka w Siłach Zbrojnych RP

Technik Logistyk - oddział przygotowania wojskowego

to propozycja dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych. Osób, które swoją przyszłość chcą wiązać z pracą w wojsku lub innych służbach mundurowych, a zarazem zdobyć wykształcenie i zawód logistyka. Jest to kierunek łączący logistykę z wiedzą i umiejętnościami wymaganymi w służbie wojskowej dla dziewcząt i chłopców. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) klasa mundurowa, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową. Kształci pod kątem uzyskania zawodu logistyka oraz realizuje szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych oraz innych służb. Szkoła współpracuje w realizacji szkolenia z jednostką patronacką Wojska Polskiego.

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych: 

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę; 
 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową; 

i zakończone będzie obozem szkoleniowym. 

Technik Logistyk

Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku w obecnej chwili. Daje również możliwość dalszego kształcenia i rozwijania na wyższych uczelniach cywilnych i wojskowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z koordynowaniem funkcjonowania magazynu, monitorowaniem stanu zaopatrzenia, działaniami logistycznymi w firmie, również tymi związanymi z importem i eksportem produktów. Wśród zadań logistyków wymienia się również nadzór nad środkami transportu, współpracę z działami sprzedaży, klientami i dostawcami, a także firmami spedycyjnymi oraz urzędami celnymi. Do obowiązków pracowników tego sektora należy rozplanowanie, koordynowanie i kontrolowanie łańcucha dostaw, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń, a także optymalizacja działań przy obniżeniu kosztów. 

OPW

to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW uczestniczą w licznych zawodach: zarówno sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki, uczą się strzelać sportowo i bojowo na wirtualnej strzelnicy „Pojedynek” oraz uczą się pływać. W trakcie nauki organizowane są różnego rodzaju obozy i wycieczki szkoleniowe z zakresu survivalu, terenoznawstwa, spływy kajakowe i kursy wspinaczkowe. 

W szkole znajduje się odpowiednia baza dydaktyczna oraz wyposażenie np.:

 • nowoczesna strzelnica multimedialna „Pojedynek” ( jest to odpowiednik wojskowego systemu szkoleniowego „Śnieżnik”) 
 • hala sportowa, duże zewnętrzne boisko, 
 • siłownia, 

W trakcie realizacji programu szkolenia uczniowie poznają: 

 • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, 
 • tajniki zawodu logistyka pod okiem wykwalifikowanej kadry 
 • kursy samoobrony prowadzone przez instruktorów wojskowych i sportowych, 
 • musztrę i strzelanie, 
 • ratownictwo medyczne i ratownictwo pola walki, 
 • logistykę i transport w wojsku, 
 • podstawy terenoznawstwa i survivalu 

Korzyści dla ucznia: 

 • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie; 
 • uczniowie OPW mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej; 
 • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej; 
 • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy; 
 • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej; 
 • zostaną przyjęci na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych); 

Absolwenci naszej szkoły zasilają szeregi Wyższej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Wojsk Lądowych! 

Uwaga:

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Czas trwania nauki w latach:

5 lat

Kwalifikacje:

 • kwalifikacja SPL.01.: Obsługa magazynów.
 • Kwalifikacja SPL.04.: Organizacja transportu.