Numer zawodu: 333107

Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

Zakres kształcenia:

Nauka obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania nauki w latach:

4 semestry

Kwalifikacje:

  • kwalifikacja SPL.04.: Organizacja transportu.

Na I semestr Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia od 2019 roku;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.