Numer zawodu: 311302

Uczniowie kierunków kolejowych realizują podstawę programową, która ma na celu przygotowanie (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) do pracy na kolei. Klasy kolejowe niejednokrotnie biorą udział w wycieczkach zawodowo znawczych, takich jak:

  • Zwiedzanie skansenu taboru kolejowego (np. w Jaworzynie Śląskiej);
  • Zwiedzanie targów kolejowych „TRAKO” (w Gdańsku) oraz „InnoTrans” (w Berlinie);
  • Zajęcia na symulatorach pojazdów szynowych (w siedzibie szkolenia „PolRegio” w Częstochowie lub w siedzibie „Kolei Dolnośląskich” w Legnicy);
  • Odwiedziny nastawni (w tym Lokalnych Centrów Sterowania);
  • Odwiedziny Toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa (pod Żmigrodem);
  • Odwiedziny lokomotywowni i wagonowni przewoźników kolejowych.

Uczniowie kierunków kolejowych mają możliwość uzyskania stypendium u jednego z pracodawców (do wyboru "PKP PLK S.A." oraz "PKP Intercity S.A."). W ramach tego stypendium, które przyznawane jest od drugiej klasy nauki na danym kierunku, uczniowie otrzymują wynagrodzenie w cyklu miesięcznym w postaci środków pieniężnych (przelewy na konta bankowe). Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od roku nauki i waha się ona od 250 do 550 zł miesięcznie (w "PKP PLK") oraz od 300 do 450 zł (w "PKP Intercity”). Ponadto Polskie Linie Kolejowe przyznają na koniec każdego roku szkolnego bonus w wysokości 500 zł, jeśli dany uczeń uzyska średnią minimum 4.00 z przedmiotów zawodowych na świadectwie końcowym dla danego roku szkolnego. Wszystkie wymienione kwoty są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o podatek dochodowy.

Oprócz stypendiów uczniowie mogą też ubiegać się swojego u pracodawcy o wyrobienie legitymacji UUT (Ulgowe Usługi Transportowe), która upoważnia do przejazdów pociągami wybranych przewoźników (m.in. Koleje Dolnośląskie, PolRegio, PKP Intercity) w klasie drugiej ze zniżką pracowniczą, która wynosi 99%.

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Czas trwania nauki w latach:

5 lat

Kwalifikacje:

  • kwalifikacja TKO.05.: Montaż i eksploatacja sieci zasilających i trakcji elektrycznych,
  • kwalifikacja TKO.06.: Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.