Numer zawodu: 333106

Absolwent profilu technik eksploatacji portów i terminali organizuje pracę na terminalach przeładunkowych, obsługuje środki transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych a także na terminalach transportu kombinowanego.

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Czas trwania nauki w latach:

5 lat

Kwalifikacje:

  • kwalifikacja SPL.02.: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
  • kwalifikacja SPL.03.: Obsługa ładunków w portach i terminalach.