1. Zaplanowane oddziały
 2. Warunki przyjęcia na podstawie sumy punktów:
  • z egzaminu ósmoklasisty,
  • z przedmiotów na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy, informatyka,
  • inne osiągnięcia kandydata zgodnie z zasadami rekrutacji.
 3. Wymagane dokumenty:
  • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zawartymi w zasadach rekrutacji
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • trzy zdjęcia
  • karta zdrowia
  • badania medycyny pracy (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła pierwszego wyboru)
  • orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz niepełnosprawności.
 4. Uwaga:
  • Kandydaci do klas o profilu: technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego muszą posiadać: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.
  • Uczniowie, którzy chcą chodzić do szkoły na kierunek kolejowy tj. technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego są kierowani na specjalistyczne badania do kolejowej medycyny pracy w czasie rekrutacji, na ul. Joannitów 10/12.
  • Kandydaci na kierunki logistyczno - spedycyjne kierowani są na badania do przychodni medycyny pracy według wykazu.
 5. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 opiera się na obowiązujących aktach prawnych: