Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Logistycznych zapewnia dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://logistyk-zsl.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 1990-02-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.

Strona internetowa

Treści niedostępne cyfrowo:

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

Strona internetowa jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Leszek Szpiech, adres e-mail: leszek.szpiech@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 6899.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostęp alternatywny

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu:

Żądanie może być składane elektronicznie przez formularz i powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa do zrealizowania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku awarii systemu internetowego i braku możliwości zrealizowania dostępności cyfrowej podmiot zastrzega sobie możliwość w alternatywny sposób to jest przekazanie informacji przez sekretariat z wykorzystaniem tradycyjnej poczty.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły ul. Jana Wł. Dawida 9-11, Wrocław

Dostępność alternatywna

Przy wejściu głównym do budynku Szkoły znajduje się dzwonek dostępny dla osób poruszających się na wózkach lub mających kłopoty z poruszaniem się, dla seniora, dla kobiety ciężarnej. Po usłyszeniu dzwonka portier podchodzi do osoby i pomaga w załatwieniu sprawy.

Budynek Internatu ul. Gajowa 26, Wrocław

Dostępność alternatywna

Przy wejściu do budynku Internatu znajduje się dzwonek dostępny dla osób poruszających się na wózkach lub mających kłopoty z poruszaniem się, dla seniora, dla kobiety ciężarnej. Po usłyszeniu dzwonka portier podchodzi do osoby i pomaga w załatwieniu sprawy