Do wakacji pozostało

---

Kierunki logistyczno - spedycyjne

Technik Logistyk

Numer zawodu: 333107

Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
Czas trwania nauki w latach: 5.

Kwalifikacje:

 • Kwalifikacja SPL.01.: Obsługa magazynów.
 • Kwalifikacja SPL.04.: Organizacja transportu.

+Klasa mundurowa

Klasa z innowacją pedagogiczną 'Logistyka w Siłach Zbrojnych RP'.

+Po ukończeniu szkoły

Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy: przygotowywanie procesu logistycznego, sporządzanie dokumentów logistycznych, prowadzenie rozliczeń i rachunków, organizowanie lub współdziałanie przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw, klasyfikowanie zapasów, dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw, nakowanie i identyfikowanie towarów w wymianie handlowej, dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych, gospodarowanie opakowaniami, obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, organizowanie recyklingu odpadów, prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Technik Spedytor

Numer zawodu: 333108

Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Organizuje wyładunek i załadunek towarów.
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
Czas trwania nauki w latach: 5.

Kwalifikacje:

 • Kwalifikacja SPL.05.: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

+Po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu kształcenia absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor może być zatrudniony w:
 • firmach transportowych,
 • firmach spedycyjnych i kurierskich,
 • urzędach pocztowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
 • agencjach celnych,
 • wolnych obszarach celnych,
 • firmach świadczących usługi transportowo - samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

Technik eksploatacji portów i terminali

Numer zawodu: 333106

Absolwent profilu technik eksploatacji portów i terminali organizuje pracę na terminalach przeładunkowych, obsługuje środki transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych a także na terminalach transportu kombinowanego.
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
Czas trwania nauki w latach: 5.

Kwalifikacje:

 • Kwalifikacja SPL.02.: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
 • Kwalifikacja SPL.03.: Obsługa ładunków w portach i terminalach.

+Po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Magazynier Logistyk - Szkoła Branżowa I stopnia

Numer zawodu: 432106

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
Czas trwania nauki w latach: 3.

Kwalifikacje:

 • Kwalifikacja SPL.01.: Obsługa magazynów.

Po ukończeniu szkoły:

+Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły Branżowej I stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację SPL.04 można u zyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

+Zatrudnienie

 • Magazyny,
 • centra logistyczne;
 • terminale kontenerowe;
 • centra dystrybucyjne;
 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.