Do wakacji pozostało

---

Rekrutacja w Zespole Szkół Logistycznych

Jedyna w Polsce klasa logistyczna z innowacją pedagogiczną

'Logistyka
w Siłach Zbrojnych RP'


Nasze
osiągnięcia

Słowo do absolwentów szkół podstawowych

Nabór do klas w zawodach w Technikum Nr 12

Zasady i harmonogram rekrutacji:

Warunki przyjęcia na podstawie sumy punktów:

  1. z egzaminu ósmoklasisty,
  2. z przedmiotów na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
  3. inne osiągnięcia kandydata zgodnie z zasadami rekrutacji.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zawartymi w zasadach rekrutacji
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. wyniki egzaminu ósmoklasisty
  4. trzy zdjęcia
  5. karta zdrowia
  6. badania medycyny pracy,
  7. orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz o niepełnosprawności.

Uwaga:

Kandydaci do szkół o profilu: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego muszą posiadać: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.
Uczniowie, którzy chcą chodzić do szkoły na kierunek kolejowy tj. technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego są kierowani na specjalistyczne badania do kolejowej medycyny pracy w czasie rekrutacji, na ul. Paczkowską.

Badania lekarskie - placówki.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 opiera się na obowiązujących aktach prawnych: