Do wakacji pozostało

---

Pedagog szkolny

Do pedagoga lub psychologa szkolnego zwróć się, gdy:

 1. czujesz się samotny i niezrozumiany,
 2. trudno ci porozumieć się z nauczycielem lub kolegą,
 3. doświadczasz problemów edukacyjnych i nie wiesz jak im zaradzić,
 4. masz kłopoty rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 5. masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 6. chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 7. chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
 8. masz interesujące pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zadania pedagoga i psychologa w szkole:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym w pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy pedagoga i psychologa

Pedagog:
Marta Mazepa
Pokój 7a (parter)
Tel. 71 798 68 99 w. 140
 

Psycholog:
mgr Angieszka Frankiewicz,
mgr Małgorzata Biskupek
Pokój 7b (parter)
Tel. 71 798 68 99 w. 141

DzieńGodziny przyjęcia
PeagogPsycholog
Poniedziałek830 :1400
Wtorek830 : 1400800 : 1300
Środa730 : 13301040 : 1540
Czwartek840 : 1540840 : 1540
Piątek830 : 1330900 : 1400